UWAGA KONKURS!!

Zapraszamy do udziału w naszym literackim konkursie wszystkie chętne osoby. Szukamy krynickiej legendy na powstanie 30 lat temu miasta Krynicka Morska. Czas na nadesłanie prac tylko do początku września. Szczegóły w regulaminie.

Krynica Morska ma już 30 lat.

Regulamin Konkursu Literackiego

 Krynicka legenda

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej we współpracy z Urzędem Miasta Krynica Morska.

Konkurs jest organizowany w nawiązaniu do tegorocznej 30. rocznicy nadania Krynicy Morskiej praw miejskich.

Cele Konkursu

  1. Zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym, historycznym, przyrodniczym regionu.
  2. Promocja miasta Krynica Morska.
  3. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców i turystów.
  4. Propagowanie twórczości literackiej.
  5. Uwrażliwianie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

Zasady uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej.
  2. Pozostali uczestnicy.

3. Zadaniem Uczestników jest napisanie legendy związanej z 30. rocznicą nadania Krynicy Morskiej praw miejskich. 

4. Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Objętość pracy nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu – format A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5.

5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.

6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy i mail (jeśli posiada).

7. Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora i nie będą zwracane Uczestnikom.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Sposób dostarczenia prac

Prace należy przesłać wraz z załącznikiem – zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

pocztą elektroniczną na adres polskikrynica@gmail.com,

złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 55a  lub wysłać pocztą na adres szkoły.

Konkurs trwa od 16. 08. do 10.09.2021 r. Ostateczny termin dostarczenia pracy upływa 10.09.2021 r. o godz. 23.59.

 Rozstrzygniecie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2021 r.

2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

3.  Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa nagrodzi 3 najlepsze legendy z każdej kategorii wiekowej.

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.

5. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.krynickaszkola.pl oraz www.krynicamorska.tv do dnia 18.09.2021 r. Zwycięzcy o wynikach konkursu i formie odebrania/wręczenia nagrody zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

Postanowienia końcowe

1. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych, na  co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie.

                                                                                                                             Załącznik

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka …………………………………………. w zakresie udziału w Konkursie Literackim Krynicka Legenda organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej we współpracy z Urzędem Miasta Krynica Morska

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

…………..……………………….………………….……………

Data i podpis osoby wyrażającej zgodę lub rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej
(82-120 Krynica Morska ul. Gdańska 55A, tel. 55 247 60 24, e-mail: sekretariat@krynickaszkola.pl).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.